"Aktywny krok" Drukuj

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi od lutego 2016 r. realizuje jako partner projekt „AKTYWNY KROK” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020, Oś IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Cel projektu - aktywizacja społeczno-zawodowa oraz przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, będących mieszkańcami Łodzi i podopiecznymi MOPS. Uczestnicy projektu to 230 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
W projekcie zaplanowano następujące działania:
- warsztat rozwoju osobistego
- kurs podstaw obsługi komputera
- kurs prawa jazdy kat. B
- grupy wsparcia
- streetworking
- poradnictwo specjalistyczne
- terapię uzależnień
- prace społecznie użyteczne
- szkolenia zawodowe
- indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe
- staże zawodowe
- pośrednictwo pracy.

Okres realizacji projektu od 01.02.2016 r. do 31.12.2017 r.
Dofinansowanie projektu z UE: 2 690 131,26 zł
 

Grupowe i indywidualne poradnictwo zawodowe z Doradcą zawodowym w miesiącu 06/2016 r.

W ramach poradnictwa zawodowego (grupowego i indywidualnego), beneficjenci wspólnie z doradcą zawodowym określą predyspozycje zawodowe, mocne i słabe strony, ścieżkę dalszej kariery zawodowej oraz jak poruszać się na rynku pracy.
Doradca zawodowy P. Aneta Snopczyńska-Grala będzie prowadziła zajęcia dla uczestników projektu w Ośrodku Kształcenia Zawodowego ZDZ w Łodzi przy ul. Łąkowej 4, w w sali nr 112 na I piętrze (Wejście A).