Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) adresowany jest do pracodawców, wspomaga przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących, tak by nie utraciły pracy z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.
 
Działania finansowane ze środków KFS:
- kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
- egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
- badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym szkoleniu,
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem,
- określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w zw. z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS.
Finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników stanowi pomoc de minimis.
 
Pracodawca może uzyskać środki na sfinansowanie:
- 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
- 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli należy do grupy mikroprzedsiębiorców, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Pracodawco – skorzystaj z dofinansowania kursów KFS!
Przyjdź do najbliższego ośrodka ZDZ – oferujemy pomoc w zakresie wypełniania wniosku o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
 
ZAPRASZAMY!

Więcej szczegółowych informacji nt. Krajowego Funduszu Społecznego można uzyskać na stronach internetowych Powiatowych Urzędów Pracy.