27 czerwca br. w siedzibie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łodzi, podczas Zebrania Delegatów ZDZ Łódź, odbyła się uroczystość wręczenia Złotych Odznak „Za zasługi dla ZDZ" oraz Honorowej Odznaki Ochotniczych Hufców Pracy.

Ze strony Łódzkiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy uhonorowani zostali Złotą Odznaką „Za zasługi dla ZDZ": Wojewódzki Komendant OHP w Łodzi – Antoni Urbanek oraz z-ca Wojewódzkiego Komendanta OHP w Łodzi – Andrzej Orzeł. Natomiast Honorową Odznaką OHP za efektywną i wieloletnią współpracę na rzecz młodzieży Wojewódzki Komendant OHP w Łodzi odznaczył pracownika ZDZ Łódź, Specjalistę ds. nadzoru nad młodocianymi – Wiesława Łozickiego.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi współpracuje od lat z Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Łodzi. W warsztacie szkoleniowo-produkcyjnym ZDZ odbywa się praktyczna nauka zawodu – szkoleni są młodociani pracownicy w zawodach: elektromechanik, obróbka skrawaniem i ślusarz (http://www.zdz.lodz.pl/praktyczna-nauka-zawodu).